شال و روسری
روسری

شال و روسری09120818890 هماهنگ با آرایش صورت

در آرایش نوع رنگ شال و روسری و حالت آرایش خیلی مهم است اکثرا آرایش می کنند و بعد روسری و شال را انتخاب می کنید در حالی که پیشنهاد می کنیم که اول شال و روسری را انتخاب بکنید و با توجه به مدل و طرح آن آرایش کنید .