چاپ پارچه شال و روسری ساتن09120818890

روسری ساتن
روسری ساتن

شال و روسری ساتن 09120067890 در چاپ پارلا از پارچه ساتن با کیفیت چاپ می شود

شال و روسری ساتن در متنوع ترین طرح و رنگ و جذاب ترین مدل ارائه می شود

در پارچه های شال و روسری پارلا سفارش در هر طرح و رنپ پذیرفته می شود